Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu set up nhà hàng »
THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG
10/06/2011


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

   Tên đơn vị: Nhà hàng setupnhahang.com

                                            THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG

 

  Chúng tôi, một bên là ông : ………………

 

Quốc tịch:

Việt nam  

Đại diện cho : setupnhahang.com

 

Điện thoại:

04

Địa chỉ: setupnhahang.com

 

Sau đây gọi là Người sử dụng lao động

Và một bên là:

 

Quốc tịch:

Việt nam

Sinh ngày

  

tại

 

Nghề nghiệp :

 

 

 

Địa chỉ hiện tại

 

Địa chỉ thường trú (theo hộ khẩu):

 

Số CMND:                                  Ngày cấp:                                    Nơi cấp:

 

Do Công an 

cấp ngày   

Số điện thoại liên lạc

 

 

Sau đây gọi là Người lao động


 

Thỏa thuận ký kết thoả ước lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc

-          Thời hạn lao động : Không thời hạn.

-          Thời gian :  bắt đầu từ ngày  ……/……/2008

-          Địa điểm làm việc : setupnhahang.com

-          Trình độ chuyên môn: 

-          Cán bộ Quản lý trực tiếp:  

-          Công việc phải làm : Theo như bản mô tả công việc

Điều 2:  Chế độ làm việc

-          Thời giờ làm việc: + Làm việc 6 ngày/ tuần. Nghỉ 1 ngày.

+ 1 ngày làm việc 8 tiếng ( không tính thời gian nghỉ ăn )

 Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Theo yêu cầu công việc

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

-          Phương tiện đi lại.làm việc : Tự túc

-          Mức lương chính hoặc tiền công : ….000.000đồng/tháng (…. triệu đồng/tháng)

-          Hình thức trả lương: Trả tiền mặt

-          Phụ cấp gồm: Theo chính sách nhân viên của nhà hàng tại từng thời kỳ và đã được cộng vào mức lương thực lĩnh và các bữa ăn trong giờ làm việc.

-          Được trả lương vào ngày mùng 10  hàng tháng.

Tiền thưởng: Theo chính sách và kết quả kinh doanh cuả nhà hàng tại từng thời kỳ

-          Chế độ nâng lương: Theo chính sách xét lương hàng năm, hàng tháng của nhà hàng  

-          Chế độ bảo hiểm xã hội: với trường hợp làm việc với nhà hàng từ 1năm trở lên, với trường hợp đặc biệt xuất sắc có thể xét từ 6 tháng trở lên.

Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Đồng phục và biển tên tuỳ theo từng bộ phận

-          Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, lễ tết...):

+ Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà hàng

Chế độ đào tạo: Được huấn luyện những kỹ năng chuyên nghiệp trong nghiệp vụ.

2. Nghĩa vụ:

-          Hoàn thành những công việc được giao đúng yêu cầu về chất lượng công việc và thời gian theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp và các cấp cao hơn.

    -       Trong thời gian đầu nhân viên sẽ ký quỹ 10% lương cơ bản mỗi tháng cho đến khi đủ 1 tháng tiền lương     cơ bản.Số tiền này sẽ được hoàn lại khi nhân viên xin nghỉ đúng với thoả ước lao động giữa hai bên đã ký kết.

 

-          Chấp hành sự phân công công việc theo nhu cầu thực tế của Người sử dụng lao động.

-          Bồi thường vi phạm về vật chất : Theo quy chế tài chính của nhà hàng.

-          Nếu người Lao Động muốn xin nghỉ việc chính thức thì phải báo trước 1 tháng bằng văn bản cho bên Sử Dụng Lao Động và bàn giao lại tất cả dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động mà bên Sử Dụng Lao động đã phát cho người Lao động.( Trường hợp bị mất bên Sử dụng Lao động sẽ trừ vào số tiền ký quỹ của nhân viên đó).

-          Cam kết không được lợi dụng cơ sở vật chất, tên và uy tín của Người sử dụng lao động để làm bất cứ việc gì cho cá nhân mình hoặc làm tổn hại đến tên tuổi hay vật chất của Người sử dụng lao động.

 

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

-          Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong thoả ước lao động này.

-          Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo thỏa ước lao động.

2. Quyền hạn:

-          Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)

-          Nhắc nhở, tạm hoãn và buộc thôi việc với người lao động vi phạm nội quy, quy định của nhà hàng

-          Kỷ luật, chấm dứt và buộc thôi việc người lao động nếu như người lao động vi phạm về 3 vấn đề nghiêm trọng của nhà hàng: tài chính, đánh nhau và trêu ghẹo khách hàng.

Điều 5: Điều khoản thi hành

-          Thoả ước lao động này được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày …….. tháng ……. năm 2000.Nếu 2 bên đồng ý với các điều khoản trên đề nghị ký tên và ghi rõ họ tên vào bản thoả ước lao động này.

                                    Thoả ước này làm tại Hà Nội ngày ……. tháng ……. năm 2000

                 Người Lao Động                                                                          Người Sử Dụng Lao Động

 

 

 

 

 

 

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước