Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý quầy bar »
Giáo trình hướng dẫn kinh doanh rượu vang trong nhà hàng (phần 2)
27/10/2009


B. 4 VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN KINH DOANH RÖÔÏU VANG

1.     Vaán ñeà 1 : Soá löôïng vaø giaù caû

- Veà soá löôïng :  Baùn moät soá löôïng thoaû maõn vöøa ñuû cho khaùch haøng vôùi giaù caû hôïp lyù . Coù nhieàu giaûi phaùp nhö baùn baèng ly (6-7 ly / chai) , baùn baèng bình (1 bình / 2 ngöôøi) , baùn chai (1chai/ 4 ngöôøi) .

Coù theå baùn baèng ly nhieàu loaïi vang khaùc nhau nhö vang khai vò , vang traùng mieäng

- Veà giaù caû : Neân xaây döïng moät tæ leä laõi phuø hôïp cho töøng loaïi hình kinh doanh trong nhaø haøng :

                 + Vang trong wine-list

                 + Vang baùn ly

                 + Vang thaùng (loaïi vang choïn laøm quaûng caùo trong thaùng)

                 + Vang cuûa Nhaân Vieân Phuïc Vuï Röôïu Vang (Sommelier)

                 + Vang cho tieäc

                 + Vang ñaëc bieät

2.     Vaán ñeà 2 : Phuïc vuï nhanh choùng

   Trong moät böõa tieäc khaùch coù theå uoáng nhieàu loaïi röôïu vang khaùc nhau cho neân muoán phuïc vuï nhanh choùng chuùng ta caàn thieát phaûi coù keá hoaïch chuaån bò :

 - Ñuû chuûng loaïi röôïu vaø cô soá röôïu

 - Ñuû duïng cuï : Ly röôïu vang , Xoâ öôùp röôïu vang , Ñoà môû röôïu vang , Wine-list

 - Nhaân vieân coù ñaøo taïo nghieäp vuï

.
(Theo hieuchef tổng hợp)

Trở lại trang trước