Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý nhà hàng »
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN LÁI XE
01/09/2009


BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN LÁI XE

 

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

      Nhân viên lái xe

Thời gian làm việc

 

Bộ phận

      Hành chánh

Ca

 

Quản lý trực tiếp

 

Ngày nghỉ

 

Quản lý gián tiếp

 

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Thực hiện công việc lái xe và hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công./.

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 

Stt

Nhiệm vụ

1

Đưa đón, chuyên ch Lãnh đạo và CBCNV Công ty hoc khách trong quá trình thc hin công vic và liên h công tác hàng ngày. Đảm bo thi gian, địa đim đưa đón đúng theo yêu cu.

2

Thc hin đúng các quy định v an toàn giao thông, đảm bo an toàn cho người, xe và hàng hóa trên đường công tác, làm vic theo nguyên tc “lái xe an toàn và tiết kim”.

3

Bo qun và gi gìn xe tt. Đảm bo xe luôn sch s và trong tình trng sn sàng phc v.

4

Luôn kim tra xe nhm phát hin và khc phc kp thi các hư hng, bo trì xe theo định k, cp nht đầy đủ vào s theo dõi thiết b. Gi mi quan h tt vi các đơn v sa cha, bo trì xe thường xuyên cho Công ty.

5

Gi gìn bí mt ni dung công vic cán b hoc nhân viên trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xu xuyên tc s tht làm gim uy tín khách và Công ty.

6

Không được t ý đổi ca cho nhau khi chưa được s chp thun ca trưởng phòng HCNS.

7

Báo cáo mc nhiên liu s dng hàng tháng..

8

Báo cáo trong thi gian sm nht mi s c xy ra trong quá trình lưu thông cho cp trên hoc Phòng HCNS, bao gm : tai nn giao thông, pht do vi phm lut, hư xe, tc đường… để có bin pháp x lý kp thi và thích hp.

9

Thc hin các công vic khác liên quan khi có yêu cu.

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Theo kế hoạch ngày.

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

Ngày    tháng   năm 2007

NV lái xe

Trưởng phòng HCNS

Phòng HCNS

Giám đốc

 

 

 

 

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước