Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý nhà hàng »
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỦ QUỸ
30/08/2009


BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỦ QUỸ

 

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

           Thủ quỹ

Thời gian làm việc

 

Bộ phận

           Phòng TCKT

Ca

 

Quản lý trực tiếp

           Kế toán trưởng

Ngày nghỉ

 

Quản lý gián tiếp

           Giám đốc

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý uỹ của công ty./.

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 

Stt

Nhiệm vụ

1

Thực hiện việc kiểm tra lần cuối về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quĩ.

2

Kiểm tra tiền mặt để phát hiện các loại tiền giả và báo cáo kịp thời.

3

Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty..

4

Tự động thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán tổng hợp.

5

Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt.

6

Quản lý chìa khoá két sắt an toàn, không cho bất kỳ người nào không có trách nhiệm giữ hay xem chìa khoá két.

7

Phân loại đúng loại tiền, sắp xếp khoa học giúp cho việc dễ dàng nhận biết, xuất nhập tiền dễ dàng.

8

Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền.

9

quản lý định mức tiền lẻ của nhà hàng, trực tiếp đi đổi tiền lẻ và phát cho bộ phận thu ngân.

10

Đảm bảo số dư tồn quỹ phục vụ kinh doanh và chi trả lương cho nhân viên bằng việc thơng báo kịp thời số dư tồn quỹ cho kế tốn tổng hợp.

11

Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng và Giám đốc giao

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Theo kế hoạch công việc ngày.

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

 

Ngày    tháng   năm 2007

Thủ quỹ

Kế toán trưởng

Phòng HCNS

Giám đốc

 

 

 

 

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước