Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý nhà hàng »
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THANH TOÁN
28/08/2009


BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THANH TOÁN

 

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

           Kế toán thanh toán

Thời gian làm việc

 

Bộ phận

           Phòng TCKT

Ca

 

Quản lý trực tiếp

           Kế toán trưởng

Ngày nghỉ

 

Quản lý gián tiếp

           Giám đốc

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Thực hiện công tác kế toán liên quan đến nghiệp vụ thanh toán./.

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 

Stt

Nhiệm vụ

Khái quát công việc

1

Quản lý các khoản thu

-          Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.

-          Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.

-          Theo dõi tiền gửi ngân hàng.

-          Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.

-          Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi.

 

2

Quản lý các khoản chi

-          Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần.

-          Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.

-          Trực tiếp thực hiện nghiệp vu thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…

-          Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài…

-          Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.

 

3

Kiểm soát hoạt động của thu ngân

-          Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.

-          Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ của thu ngân.

-          Kiểm soát các chứng từ của thu ngân trong trường hợp hệ thống PDA không hoạt động.

 

4

Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt

-          Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.

-          In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho GD

-          Đối chiếu kim tra tn qu cui ngày vi th quỹ.

 

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Theo kế hoạch công việc ngày.

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

 

Ngày    tháng   năm 2007

Kế toán thanh toán

 

 

Kế toán trưởng

 

Phòng HCNS

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước