Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý quầy bar »
Hệ thống sổ báo cáo bàn hàng (Sale report)
11/08/2009


  1. Sæ b¸o c¸o b¸n hµng (Sale report)

Lµ sæ c¸i ghi toµn bé sè hµng cña quÇy bar ®­îc xuÊt ra trong ngµy cho c¸c yªu cÇu kh¸ch nhau trong nhµ hµng nh­ xuÊt b¸n (sale), chuyÓn cho bé phËn kh¸c sö dông (transfer), xuÊt ®Ó tiÕp kh¸ch (ENT), cÊp trªn sö dông (officer check), ®æ vì (damage). B¸o c¸o ®­îc ghi theo ngµy, sè l­îng hµng quy ­íc ghi theo thø tù gièng nh­ trong b¶n b¸o c¸o b¸n hµng quÇy bar (Bar daily inventory) vµ ®­îc ghi theo kiÓu “v¹ch 5”. Sè liÖu ®Ó ghi vµo sæ nµy c¨n cø vµo c¸c phiÕu ghi yªu cÇu (captain order) hoÆc phiÕu xuÊt/ chuyÓn hµng ho¸ cho bé phËn kh¸c.

  1. Sæ nhËp hµng (Receiving Book)

Lµ sæ c¸i ghi tÊt c¶ c¸c mÆt hµng nhËp vµo kho quÇy bar theo ngµy. C¸c mÆt hµng ph¶i ®­îc ghi râ tªn vµ chÝnh x¸c vÒ sè l­îng, chñng lo¹i. Cuèi cïng ph¶i cã ch÷ ký x¸c nhËn cña nh©n viªn nhËp hµng.

  1. B¶n b¸o c¸o b¸n hµng hµng ngµy (Bar daily inventory)

Lµ tê b¸o c¸o ®­îc lËp hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c sè liÖu cña sæ b¸o c¸o b¸n hµng vµ sæ nhËp hµng. Sau ®ã so s¸nh víi sè liÖu kiÓm thùc ®Ó cã sè liÖu chÝnh x¸c vÒ sè l­îng hµng hiÖn cã trong khu vùc quÇy bar. Nh©n viªn quÇy bar sÏ c¨n cø vµo b¸o c¸o nµy ®Ò cã kÕ ho¹ch nhËp hµng bæ xung còng nh­ cã biÖn ph¸p qu¶n lý hay gi¶i tr×nh vÒ sè l­îng hµng hiÖn hä ®ang qu¶n lý.

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

TT

Tªn hµng

Tån ®Çu ngµy

NhËp

XuÊt

Tån cuèi ngµy

Ghi chó

001

Tiger 330

37

48

30

55

-1

002

Halida 330

52

24

14

62

Ok

003

Heineken 330

32

0

24

8

Ok

 

Theo nh­ vÝ dô trªn ®©y, tr×nh tù lµm b¸o c¸o sÏ tiÕn hµnh nh­ sau:

a/ C¨n cø vµo sæ b¸o c¸o b¸n hµng ®Ó n¹p sè l­îng b¸n hµng vµo cét (5) theo tªn hµng ë cét (2)

b/  NhËp sè liÖu ë sæ nhËp hµng vµo cét (4)

c/ Tån cuèi ngµy sÏ b»ng tån ®Çu ngµy céng nhËp trong ngµy trõ xuÊt trong ngµy.  (6) = (3)+(4)-(5)

d/ Sè tån cuèi ngµy (6) sÏ ®­îc so s¸nh víi sè kiÓm thùc ®Çu ngµy h«m sau, nÕu hµng bÞ lÖch th× ghi sè l­îng lÖch ra cét (7)

e/ Sau khi kiÓm thùc vµ so s¸nh th× khíp sè tån cuèi ngµy (6) sang tê b¸o c¸o b¸n hµng cña ngµy tiÕp theo vµo cét tån ®Çu ngµy (3)

  1. Sæ bµn giao ca ( Bar Logbook)

Lµ sæ ghi tÊt c¶ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña quÇy bar, nh©n viªn ca tiÕp theo khi vµo nhËn ca cÇn n¾m râ tÊt c¶ c¸c th«ng tin nµy ®Ó chñ ®éng gi¶i quyÕt trong ca lµm cña m×nh.

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước