Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý quầy bar »
Rượu khai vị/ Aperitif, Rượu mùi/ Liqueur & Rượu tráng miệng/ Digestif
09/08/2009


R­îu khai vÞ/ Aperitif

 

-          Lµ lo¹i r­îu cã ®é cån trung b×nh (hoÆc cã ®é cån cao nh­ng ®­îc pha chÕ cho nhÑ ®i b»ng mét lo¹i ®å uèng kh«ng cån kh¸c)

-          §­îc lµm b»ng c¸c nguyªn liÖu ®Æc tr­ng tõ hoa qu¶ hoÆc c©y h­¬ng liÖu.

-          Cã t¸c dông kÝch thÝch c¶m gi¸c ®ãi vµ ¨n ngon miÖng nªn th­êng ®­îc dïng tr­íc hoÆc ®Çu b÷a c¬m.

-          C¸c lo¹i r­îu tham kh¶o: Ricard/Pastis (Ph¸p), Martini; Campari (Italia).

 

 

 

R­îu mïi/ Liqueur.

 

-          Lµ lo¹i r­îu cã nång ®é cån thÊp (kho¶ng tõ 16 ®Õn 30o), chøa mét l­îng ®­êng lín vµ cã mÇu s¾c ®a d¹ng. R­îu mïi tuú theo chñng lo¹i sÏ cã mïi vÞ ®Æc tr­ng riªng (cñ yÕu lµ mïi hoa qu¶ hoÆc c©y h­¬ng liÖu ..v..v..)

-          R­îu mïi ®­îc s¶n xuÊt kh¾p n¬i trªn thÕ giíi víi nguyªn liÖu vµ c«ng thøc kh¸c nhau.

-          R­îu mïi ®­îc uèng sau b÷a ¨n hoÆc dïng lµm thµnh phÇn quan träng ®Ó pha chÕ c¸c lo¹i cocktail.

-          C¸c n­íc s¶n xuÊt r­îu næi tiÕng: Ph¸p, Hµ lan, Italia, NhËt b¶n, Venezuela, Mexico

 

 

R­îu tr¸ng miÖng/ Digestif

 

-          Lµ lo¹i r­îu cã nång ®é trung b×nh hoÆc cao cã t¸c dông kÝch thÝch tiªu ho¸ nªn ®­îc dïng sau b÷a ¨n.

-          R­îu ®­îc s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu lµ c¸c lo¹i hoa qu¶ nh­ t¸o, mËn nho..v..v..

-          Vïng s¶n xuÊt chÝnh: Ph¸p.

-          Tªn c¸c s¶n phÈm tham kh¶o:Calvados, Poire Williams, Mirabelle…

 

 

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước