Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý quầy bar »
Kiến thức rượu mạnh
07/08/2009


R­îu m¹nh/ C¸c dßng r­îu m¹nh

 

R­îu m¹nh lµ lo¹i cã r­îu cã nång ®é cån cao, ®­îc chÕ biÕn tõ c¸c nguyªn liÖu nh­ hoa qu¶, lóa m¹ch vµ c¸c lo¹i c©y kh¸c. Sau khi s¬ chÕ ®­îc cho lªn men vµ tr­ng cÊt ®Ó ®¹t tíi nång ®é cån nhÊt ®Þnh råi cÊt tr÷ trong c¸c thïng gç mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó r­îu ®¹t ®­îc chÊt l­îng (mÇu, mïi, h­¬ng vÞ). Tr­íc khi ®ãng chai r­îu cã thÓ ®­îc pha trén víi c¸c h­¬ng liÖu ®Æc biÖt hay gi÷a c¸c lo¹i r­îu cã thêi gian cÊt tr÷ kh¸c nhau ®Ó t¹o ra lo¹i r­îu theo ý muèn. Tuæi cña r­îu ®­îc tÝnh tõ khi tr­ng cÊt ®ãng thïng ®Õn khi ®em ra ®ãng chai (thêi gian cÊt tr÷). R­îu m¹nh ®­îc s¶n xuÊt kh¾p n¬i trªn thÕ giíi víi c¸c c«ng thøc vµ nguyªn liÖu kh¸c nhau t¹o nªn sù ®a d¹ng phong phó cña c¸c chñng lo¹i.

Sau ®©y lµ c¸c dong r­îu m¹nh chÝnh:

 

  1. Whisky

§­îc s¶n xuÊt chÝnh t¹i Scothland, ngoµi ra cã mét sè n­íc còng s¶n xuÊt lo¹i r­îu nµy nh­ Iraland, Mü hoÆc Canada th× ®­îc gäi lµ r­îu Bourbon.

Nguyªn liÖu chÕ biÕn r­îu whisky lµ ®¹i m¹ch, ng«

Nång ®é cån sau khi ®ãng chai kho¶ng 40 ®Õn 45o tuú tõng lo¹i.

Thêi gian cÊt tr÷ lµ tõ 6 n¨m trë lªn. B¶n th©n r­îu sau khi tr­ng cÊt th­êng cã mµu s¸ng trong, sau thêi gian cÊt tr÷ r­îu chuyÓn sang mÇu hæ ph¸ch lµ do mÇu cña thïng gç såi chøa r­îu th«i ra, nh­ vËy r­îu ®­îc cÊt tr÷ cµng l©u th× cµng cã mÇu ®Ëm h¬n.

Cã hai lo¹i whisky chÝnh lµ Single Matl (chØ sö dông mét lo¹i ®¹i m¹ch duy nhÊt/ kh«ng pha trén) vµ Blender (®­îc pha trén bëi nhiÒu lo¹i whisky cã thêi gian cÊt tr÷ kh¸c nhau vµ nguån ®¹i m¹ch kh¸c nhau)

Phôc vô r­îu whisky b»ng ly kh«ng ch©n (Rock/ Old fashion) cã thÓ uèng th¼ng, pha víi n­íc, ®¸, s«da..v..v..

Tªn r­îu tham kh¶o: Chivas Regal, Johnnie Walker Black label, Glenfidich, Jim beam, Jack Daniels, Jameson…

 

  1. Vodka

§­îc s¶n xuÊt chÝnh t¹i Nga, mét sè n­íc kh¸c còng s¶n xuÊt lo¹i r­îu nµy nh­ Thôy ®iÓn, PhÇn lan, Mü..v..v..

Nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt r­îu vodka rÊt ®a d¹ng: khoai t©y, móa m×, g¹o..v..v.

Nång ®é r­îu kh¸ cao, kho¶ng tõ 40o trë lªn. R­îu vodka mÇu tr¾ng trong, cã mïi vÞ ®Æc tr­ng riªng hoÆc ®­îc pha trén víi h­¬ng th¬m cña mét lo¹i tr¸i c©y kh¸c nh­ chanh vµng hoÆc phóc bån tö (black currant).

Mét ®Æc ®iÓm kh¸c cña lo¹i r­îu nµy lµ cã thÓ ®Ó trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é l¹nh ©m vµi chôc ®é còng kh«ng bÞ ®«ng ®¸ mµ chØ s¸nh l¹i. §©y còng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó phôc vô r­îu vodka ngon nhÊt.

Phôc vô r­îu b»ng ly Short (uèng th¼ng) hoÆc ly Rock (uèng víi ®¸).

R­îu vodka cã thÓ uèng th¼ng, thªm ®¸ hoÆc lµ thµnh phÇn ®Ó pha chÕ c¸c lo¹i cocktail.

Tªn r­îu tham kh¶o:  Stolichnay, Smirnoff, Absolut.

 

  1. Ruhm

Lµ s¶n phÈm næi tiÕng cña vïng Trung Mü vµ Caribª.

R­îu rhum ®­îc s¶n suÊt tõ nguyªn liÖu lµ mÝa, cã nång ®é cån cao (trªn 40o). R­îu cã mÇu tr¾ng trong hoÆc vµng ngµ, vÞ th¬m ®Æc tr­ng hoÆc ®­îc pha trén víi h­¬ng vÞ cña mét lo¹i tr¸i c©y kh¸c nh­ dõa (Malibu).

R­îu rhum ®­îc dïng ®Ó uèng th¼ng, víi ®¸ vµ còng lµ thµnh phÇn quan träng ®Ó pha chÕ cocktail.

R­îu ®­îc phôc vô trong cèc Rock/ Old Fashion

Mét sè lo¹i r­îu rhum trªn thÞ tr­êng: Havana Club (Cuba), Bacadi Light (Pueto Rico).

 

 

  1. Tequila

§©y còng lµ mét lo¹i r­îu rÊt næi tiÕng cña vïng Trung Mü, n­íc s¶n xuÊt tequila nhiÒu vµ ngon nhÊt lµ Mexico.

R­îu tequila ®­îc s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu lµ c©y X­¬ng Rång. R­îu cã nång ®é cån rÊt cao (kho¶ng trªn 45o) vÞ nÆng vµ ch¸t, tequila th­êng cã mÇu vµng nh¹t tuy nhiªn còng cã lo¹i cã mÇu tr¾ng.

R­îu ®­îc phôc vô uèng th¼ng trong ly Short kÌm víi muèi tr¾ng vµ chanh bæ cau, ngoµi ra nã còng lµ mét thµnh phÇn quan träng ®Ó pha chÕ cocktail.

Tªn r­îu tham kh¶o: La Cava Gold, Jose Cuevo…

 

 

  1. Gin

Lµ mét lo¹i r­îu ®­îc s¶n xuÊt t¹i Anh do mét b¸c sÜ/tu sÜ t×nh cê ph¸t hiÖn ra khi «ng ®iÒu chÕ mét lo¹i thuèc ch÷a bÖnh.

Gin cã nång ®é cån kho¶ng 40o, mÇu ®Æc tr­ng lµ tr¾ng trong, mïi vá chanh vµ c¸c lo¹i l¸ c©y h­¬ng liÖu cña vïng hµn ®íi. R­îu cã vÞ th¬m dÔ uèng khi kÕt hîp víi n­íc Tonic vµ chanh l¸t hoÆc còng cã thÓ pha chÕ thµnh cocktail. HiÕm cã tr­êng hîp kh¸ch uèng Gin th¼ng hoÆc uèng víi ®¸.

Tªn r­îu tham kh¶o: Gãdon’s Gin, Tanqueray…

 

 

  1. Cognac/ Amagnac

Lµ lo¹i r­îu ®Æc s¶n cña n­íc Ph¸p ®­îc s¶n xuÊt tõ qu¶ nho tr¾ng. Sau khi cho lªn men råi tr­ng cÊt r­îu cã mÇu tr¾ng ngµ vµ ®­îc ñ trong thïng gç såi mét thêi gian dµi (tèi thiÓu lµ 6 n¨m). Trong thêi gian nµy, r­îu dÇn biÕn ®æi thµnh mÇu hæ ph¸ch

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước