Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý quầy bar »
Kiến thức cocktail
07/08/2009


Cocktail

 

  1. Kh¸i qu¸t: Cocktail lµ s¶n phÈm ®­îc t¹o ra bëi sù pha trén c¸c lo¹i r­îu, n­íc tr¸i c©y vµ c¸c h­¬ng liÖu kh¸c. Theo lÞch sö th× Cocktail xuÊt hiÖn t¹i n­íc Mü trong thËp niªn 30 cña thÕ kû tr­íc, t¹i thêi ®iÓm nµy do cã ®¹o luËt cÊm s¶n xuÊt bu«n b¸n vµ tiªu thô r­îu nªn c¸c chñ qu¸n bar nghÜ ra mét c¸ch ®Ó l¸ch luËt. Cocktail ra ®êi trong hoµn c¶nh ®ã, tuy nhiªn vÒ sau nã ®­îc mäi ng­êi ®ãn nhËn vµ ph¸t triÓn réng ra kh¾p n¬i. HiÖn nay trªn thÕ giíi cã ®Õn hµng ngµn c«ng thøc Cocktail ®Æc tr­ng cho tÊt c¶ c¸c vïng. Mét lo¹i Cocktail ngon còng chÝnh lµ ®Æc tr­ng vµ lµ mét nÐt riªng cña mét nhµ hµng hay mét quÇy Bar.
  2. C¸c lo¹i cocktail thÞnh hµnh hiÖn nay cã kho¶ng 30 c«ng thøc, ngoµi ra tuú vµo mçi nhµ hµng sÏ cã tõ 1 ®Õn 2 lo¹i cocktail ®Æc tr­ng.

C¸c lo¹i cocktail ®­îc ®Ò cËp trong gi¸o tr×nh nµy chñ yÕu ®­îc kÕt hîp tõ 2 lo¹i r­îu trë lªn, trong ®ã cã mét lo¹i lµ r­îu m¹nh thuéc c¸c dßng r­îu: whisky, tequila, vodka, rhum, gin…vµ c¸c lo¹i r­îu mïi nång ®é nhÑ kh¸c. Ngoµi ra cßn cã thªm c¸c nguyªn liÖu hç trî nh­ t¹o mÇu, t¹o mïi, t¹o ngät, c¸c thµnh phÇn n­íc tr¸i c©y Ðp, ®¸ vµ c¸c vËt liÖu trang trÝ.

Phôc vô Cocktail trong c¸c tiÖc ®øng, cho khai vÞ hoÆc sau b÷a ¨n.

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước