Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý quầy bar »
Kiến thức bia, nước có ga, nước ngọt, nước hoa quả
04/08/2009


Bia/ N­íc ngät cã ga/ N­íc hoa qu¶/ Cocktail hoa qu¶

 

  1. Bia/ Bia t­¬i

Cã nång ®é cån tõ 6% ®Õn 8%, th­êng ®­îc ®ãng trong chai hoÆc lon cã dung tÝch 330ml, phôc vô trong ®iÒu kiÖn ®­îc ­íp l¹nh tõ 0oC ®Õn 4oC. §Æc ®iÓm kh¸c cña bia lµ cã nhiÒu bät CO2 v× vËy nªn trong qu¸ tr×nh rãt, thao t¸c cÇm cèc b»ng tay tr¸i ph¶i nghiªng mét gãc 45o vµ rãt bia tõ tõ b»ng tay ph¶i, t¹o mÆt tiÕp xóc lín nhÊt cho bia ë trong cèc víi kh«ng khÝ ®Ó h¹n chÕ bät næi lªn qu¸ nhiÒu cã thÓ trµn ra ngoµi.

Bia t­¬i (Draught) lµ lo¹i bia ®­îc cÊt tr÷ trong thïng b¶o qu¶n kÝn cã dung tÝch tõ 22 lÝt trë lªn. Bia trong thïng ®­îc b¬m ra bëi ¸p lùc cña khÝ CO2 ®Èy tíi hÖ thèng lµm l¹nh trùc tiÕp (tíi -4oC) tr­íc khi rãt ra cèc. V× vËy chÊt l­îng bia th­êng ngon vµ l¹nh h¬n bia ®ãng chai, tuy nhiªn chÊt l­îng bia sÏ gi¶m nÕu thïng bia ®­îc më ra qu¸ l©u. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng ®ang cã 2 lo¹i bia t­¬i th«ng dông nhÊt lµ Tiger vµ Carlsberg.

  1. N­íc ngät cã ga

Lµ c¸c lo¹i n­íc uèng gi¶i kh¸t cã nång ®é CO2 bªn trong ®Ó t¹o bät, cã nång ®é ®­êng vµ h­¬ng vÞ ®Æc tr­ng nh­ cam (Fanta; Mirinda), chanh (Sprite; 7up), caphein (Coke; Pepsi), gõng (Ginger Ale) hoÆc chØ ®¬n thuÇn lµ n­íc cã chøa CO2 (Soda). Th­êng ®­îc cÊt tr÷ trong lon cã dung tÝch 330ml, th­êng ®­îc ­íp l¹nh tõ 4 ®Õn 6oC tr­íc khi phôc vô. N­íc ngät cã ga ®­îc sö dông ®Ó uèng th¼ng hoÆc kÕt hîp víi mét hoÆc mét vµ lo¹i r­îu m¹nh ®Ó chÕ biÕn thµnh r­îu trén hoÆc Cocktail.

  1. N­íc hoa qu¶

Lµ n­íc uèng gi¶i kh¸t ®­îc chÕ biÕn tõ c¸c nguyªn liÖu hoa qu¶ s½n cã t¹i ®Þa ph­¬ng vµ theo mïa nh­: cam; chanh; d­a hÊu; ®u ®ñ; soµi; l¹c tiªn…

C¸c nguyªn liÖu nµy sau khi s¬ chÕ s¹ch ®­îc c¾t l¸t nhá hoÆc Ðp lÊy n­íc råi ®­a vµo m¸y xay sinh tè ®¸nh kÌm ®¸ vµ n­íc ®­êng, mét sè lo¹i ph¶i ®­îc läc kü b»ng dông cô chuyªn dông ®Ó lo¹i bá h¹t vµ b· tr­íc khi ®em ra phôc vô. C¸c lo¹i n­íc hoa qu¶ nµy ®­îc tr×nh bµy trong cèc cao kÌm víi èng hót vµ trang bÒ mÆt cèc.

  1. Cocktail hoa qu¶.

Lµ mét d¹ng kh¸c cña n­íc hoa qu¶ ®­îc kÕt hîp gi÷a 2 hay nhiÒu lo¹i hoa qu¶ ®Ó t¹o nªn mét hçn hîp míi, ngoµi ra cßn cã thÓ ®Ó tr¸i c©y c¾t miÕng lÉn trong thµnh phÇn cña s¶n phÈm còng nh­ pha thªm r­îu mïi hay kem t­¬i ®Ó t¹o mÇu vµ h­¬ng vÞ ®Æc tr­ng.

 

TÊt c¸c s¶n phÈm trªn khi phôc vô ph¶i ®­îc b¶o qu¶n, chÕ biÕn l¹nh vµ cã lãt cèc ®Ó tr¸nh g©y ­ít mÆt bµn. Trõ bia, tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cßn l¹i ®Òu ph¶i phôc vô víi èng hót. Mét sè lo¹i ®Æc hoÆc cã kh¶ n¨ng bÞ ph©n t¸ch thµnh phÇn ph¶i cho kÌm que khuÊy (straw).

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước